سرمایه گزاری در انواع نیروگاه و تجهیزات نیروگاهی

این شرکت به پشتوانه منابع انسانی متخصص، همچنین پیاده سازی ساختاری چابک، آمادگی دارد تا علاوه بر سرمایه گذاری مستقل در احداث نیروگاه های حرارتی(گازی، سیکل ترکیبی، CHP) ، ضمن بررسی توجیه پذیری طرح، در فرآیند سرمایه گذاری مشترک  در انواع نیروگاه خصوصی و دولتی ، خصوصا نیروگاه های سیکل ترکیبی، تجدید پذیر وارد گردد. انواع روش های سرمایه گذاری شرکت عبارتند از BOO,BOT, BLOT, BLT