بهینه سازی و ارتقاء بهره وری نیروگاه

با عنایت به پیشرفت روز افزاون تکنولوژی و لزوم تبعیت از دستورالعملهای بروز شده سازمانها و نهادهای مرتبط از قبیل شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو، همچنین سایر ذینفعان از قبیل سازمان حفاظت محیط زیست، لازم است عملکرد نیروگاه، بصورت مداوم پایش شده، راهکارهای مناسب و بهینه، از منظر فنی و اقتصادی پیاده سازی گردد.

شرکت نیروگاه صبا دهلران به پشتوانه تخصص و تجارب موجود در شرکت و شرکتهای هم گروه، با پایش مداوم بخشهای مختلف صنعت نیرو، این امکان را برای کلیه نیروگاهها فراهم نموده است تا با بهینه سازی و ارتقاء توربوژنراتورهای خود بین 7 تا 15 درصد راندمان و سودآوری نیروگاه  را افزایش نمایند.