احداث انواع نیروگاه

جهت حصول اطمینان از دستیابی به اهداف پروژه های سرمایه گذاری شرکت و مشتریان، شرکت نیروگاه صبا دهلران با استفاده از توانمندیهای موجود در شرکت های هم گروه نسبت به احداث انواع نیروگاه های حرارتی و تجدید پذیر در قالب خانواده قراردادهای EPC  برای کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی اقدام می نماید.