سلامت، ایمنی، محیط زیست

واحد HSEQ با هدف سرپرستی و ایجاد هماهنگی موضوعات مرتبط با سیستم های مدیریت کیفیت، مدیریت پروژه، ایمنی، بهداشت و محیط زیست در شرکت صبا دهلران تشکیل گردیده است. این واحد با توجه به تنوع فعالیت های سازمانی اهم از ساخت و بهره برداری از نیروگاه های طیف وسیعی از فعالیت ها را در دستور کار خود قرار داده است.
تمرکز این واحد بر یکپارچه سازی سیستم های مدیریتی از جمله استانداردهای حوزه مدیریت کیفیت، استانداردهای حوزه مدیریت پروژه و همچنین استانداردهای حوزه ایمنی، سلامت شغلی و محیط زیست با رویکرد مدیریت ریسک و ذی نفعان در سطح سازمان می باشد. همچنین با توجه به عملیات های اجرایی در دست اقدام، این واحد به عنوان یک واحد نظارتی، در حوزه های مذکور بر عملکرد کل سازمان نظارت دارد.
از جمله مهمترین پروژه های در دست اقدام این واحد می توان به پیاده سازی برنامه ریزی استراتژیک در سطح سازمان اشاره نمود. طی این پروژه به صورت سالانه تمامی المان های تاثیر گذار بر عملکرد سازمان شناسایی شده و در راستای حذف یا کاهش عوامل زیان آور و توسعه پتانسیل ها و مزیت های سازمانی، اهداف و استراتژی های سازمانی مشخص و در دستور کار قرار خواهد گرفت.
این واحد در راستای دستایی به رسالت خود در حال طرح ریزی سیستم های مدیریتی مبتنی بر استانداردهای زیر می باشد:
• ISO 9001: 2015 – Quality Management System
• ISO 14001: 2018 – Environmental Management System
• ISO 45001: 2018 – Occupational Health and Safety Management System
• ISO 21502: 2021 – Project Management System
• ISO 31000: 2018 – Risk Management

از مسئولیت ها و خدمات ارائه شده از جانب واحد HSEQ به سازمان می توان به موارد زیر اشاره نمود:
تدوین سند راهبردی سازمان در راستای دستیابی به چشم انداز مطلوب سازمان طی طرح ریزی پروژه های بهبود و ارتقاء سطح سازمان

• هدایت و هماهنگی كامل بین كلیه مناطق عملیاتی شركت به منظور استفاده بهینه از كلیه امكانات موجود در هر منطقه
• اقدام در جهت هماهنگی با اداره آموزش شركت به منظور ارتقاء و آموزش كاركنان در حوزه ای سیستم های مدیریت کیفیت، مدیریت پروژه و HSE در مناطق اجرایی پروزه ها و نیروگاه ها و فرآهم آوردن امكانات لازم در این زمینه
• طرح ریزی و استقرار سیستم های مدیریت یکپارچه و نظارت بر حسن اجرای آنها
• طرح ریزی و استقرار فرآیندهای سازمانی بر اساس مدل های به روز جهانی
• نظارت بر اجرای فرآیندهای سازمانی از طریق تعریف KPI’s و پایش دوره ای آنها
• نظارت عالیه بر عملکرد فرآیندی و خروجی مناسب سازمانی
• شناسایی ریسک‌ها و فرصت‌های سازمان و طرح ریزی اقدامات لازم جهت کنترل ریسک ها و بهره برداری از فرصت ها
• ارائه گزارش و پیشنهادات در جهت بهبود فعالیت ها به مدیریت ارشد
• ارتباط با سازمان بیرونی از جمله شرکت های صدور گواهی دهنده و بازرسی در خصوص مسائل سیستم مدیریت
• ارزیابی نیازها و الزامات مشتریان جهت اطمینان از برآورده سازی آن‌ها
• اجرای ممیزی های داخلی جهت کنترل انطباق سازمان با الزامات قاونی، مقرراتی و استانداردی
• نظارت و پیگیری مستمر با هماهنگی روسای پروژه های اجرایی به منظور اطمینان از آمادگی كاركنان مناطق و قابلیت كمی و كیفی وسایل و دستگاههای موجود در مناطق در مقابله با حوادث و شرایط بحرانی
• پیگیری و نظارت مستمر و حصول اطمینان در خصوص استفاده كاركنان از وسایل و تجهیزات ایمنی و آتش نشانی در واحدهای عملیاتی و پروژه ها به منظور جلوگیری از بروز حوادث
• انجام ممیزی های دوره ای و بازرسی ها جهت کنترل انطباق سازمان با استانداردها
• انجام اقدامات و پيگيريهاي لازم جهت کنترل آلودگيهاي محيط کار
• بازرسي و نظارت مستمر بهداشتي کليه مجتمع ها و پيمانکاران مستقر در شرکت
• پايش مستمر سطح سلامت پرسنل شاغل در مجتمع ها از طريق انجام معاينات دوره اي
• ارتقاء سطح سلامت کارکنان و ترويج فرهنگ بهداشت محيط کار
• نظارت بر پیاده سازی استانداردهای ایمنی صنعتی
• تجزیه و تحلیل حوادث و انجام اقدامات اصلاحی
• افزایش سطح فرهنگ تعامل، همکاری و ایمنی بهداشت و حفظ محیط زیست
• تعریف بهینه و نظارت بر روابط بین واحدی طی گردش اطلاعات فرآیندی
• پیاده سازی الزامات پدافند غیر عامل و مدیریت بحران