مدلهای متنوع سرمایه گذاری در حوزه نیروگاه

نظر بر اهمیت سرمایه گذاری در حوزه ی زیرساخت های تامین انرژی الکتریکی کشور،شرکت نیروگاه صبا دهلران در صورت توجیه مناسب اقتصادی با استفاده از ظرفیت شرکت های هم‌گروه و سهامداران خود اقدام به طراحی و احداث انواع مدل های سرمایه گذاری و اجرای پروژه ها در قالب قراردادهای سرمایه گذاری BOT,BOO,BLT برای کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی می‌نماید.