افزایش راندمان و ارتقاء بهره وری توربین ها

یکی از توانمندی های کلیدی شرکت نیروگاه صبا دهلران در زمینه بررسی وضعیت بهره برداری از پره های داغ و سرد انواع توربین های موجود در سطح کشور انجام تعمیرات و طراحی اصلاحی پره ها جهت ارتقا ء بهره وری و انرژی الکتریکی تولیدی توربوژنراتور های گازی می باشد.