اطلاعیه مزایده

آگهی مزایده عمومی ضایعات فلزی، چوبی و پلاستیکی

شرکت نیروگاه صبا دهلران در نظر دارد ضایعات پروژه خودرا بشرح زیر ازطریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند.

الف) نوع ضايعات:
ضايعات فلزى، چوبى، پلاستيكى، باترى و…
ب) آدرس محل ضايعات: دشت عباس- كيلومتر ۱۷جاده اختصاصى نفت نيروگاه صبا دهلران
پ) سپرده شركت در مزایده: ضمانت نامه بانکی و یا اصل فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب 9201907431 بانك ملت به نام شرکت نیروگاه صبا دهلران
ت) شركت نيروگاه صبا دهلران در رد و يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
ث) زمان بازديد: متقاضيان شركت در مزايده میتوانند با هماهنگى قبلى از تاريخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ لغايت ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ در ساعات ادارى ( ۷صبح تا ۱۶) جهت بازديد در محل ساختگاه نيروگاه حضور يابند.
ج) مهلت ارسال پاكات مزایده: حداكثر تا پايان وقت ادارى ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ خواهد بود.
چ) به پيشنهاداتى كه بعد از مهلت تعيين شده تسليم شوند، همچنين پيشنهادات فاقد سپرده، فاقد مهر و امضاء، مخدوش و پيشنهادات مشروط و گزينشى ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ح) پیشنهاد مزایده باید در سه پاکت جداگانه به شرح زیر ارائه گردد:

  • پاکت الف: سپرده شرکت در مزایده
  • پاکت ب: اسناد مزایده به همراه اسناد شناسایی . کپی برابر اصل صفحه اول شناسنامه و هر دو روی کارت ملی و شماره اقتصادی (در مورد اشخاص حقیقی) و اسناد و مدارک ثبتی: اساسنامه و آگهی های تاسیس و آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی کشور، شماره اقتصادی، شناسه ملی، کد پستی ، کپی کارت ملی و کد پستی دارنده یا دارندگان امضای مجاز و تعهد آور (در مورد اشخاص حقوقی)
  • پاکت پ: پیشنهاد قیمت (طبق فرمت موجود در اسناد مزایده)

شرکت کنندگان در مزایده می بایست هر سه پاکت مزایده را به صورت مهر و موم شده به دفتر اداری نیروگاه تحویل نموده و رسید دریافت کنند.

شماره های تماس :
شماره تماس جهت هماهنگى و بازديد از سایت : 09170165880
شماره تماس دفتر مركزى: 91070102 – 021 داخلى 360